خرید آنلاین فایل{بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي}

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعيبررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي
بررسی تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي|30016721|xpفرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23

مقدمهبيان مسالهاهميت موضوعسوالات تحقيقاهداف تحقيقفرضيه هاي تحقيقروشها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعاتروش تجزيه و تحليل داد ها و اطلاعاتتجزيه و تحليل داده ها و اطلاعاتپيشنهادات بر مبناي نتايج تحقيقمقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعيسلامت سازمانيمفهوم سلامتسلامت سازمانيپوياييهاي سازمانيويژگيهاي سازمان سالممولفه هاي سلامت سازمانيكاركردهاي سيستمسلامت سازماني و اثربخشيمروري بر تحقيقات انجام شده درمورد سلامت سازمانينتيجه گيري و پيشنهاداتتأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعيچكيدهنيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد ماموريتها، هدفها، سياستها، خط مشي ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از اركان رشد و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد .در هر سازماني به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به هدفهاي سازماني از معيارهايي استفاده مي‌كنند. اهم اين معيارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص. از آنجا كه ويژگيهاي فردي منابع انساني با اثربخشي سازماني رابطه دارد، در اين راستا محققين براي دستيابي به نتايج مطلوب هدفهاي علمي و كاربردي را مدنظر قرار داده‌اند. بدين منظور قصد بررسي و پاسخگويي به اين سوالات را دارند:(1) آيا بين سابقه كاري منابع انساني واثر بخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجوددارد؟ (2) آيا بين تحصيلات منابع انساني و اثر بخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود دارد؟(3) آيا بين شخصيت منابع انساني و اثربخشي مدارس غير انتفاعي رابطه معني داري وجود دارد؟در اين تحقيق، سابقه كار، تحصيلات و شخصيت متغير مستقل و اثربخشي متغير وابسته در نظر گرفته شده است. با توجه به سوالات تحقيق سه فرضيه براي آن تدوين گرديد كه براي تجزيه و تحليل فرضيه ها پرسشنامه 47 سوالي طراحي، توزيع و جمع آوري شد. پس از بررسي و تحليل سوالات و آزمون فرضيه ها به روش «كاي دو» مشخص گرديد كه بين سابقه كاري منابع انساني و اثربخشي (فرضيه اول ) رابطه معني داري وجود ندارد ولي بين تحصيلات و شخصيت منابع انساني و اثربخشي سازماني (فرضيه دوم و سوم ) رابطه معني داري وجود دارد.كليدواژه : اثربخشي؛ Effectiveness؛ شخصيت؛ Personality؛ تجربه كاري؛ Experience؛ تحصيلات؛ Education؛ منابع انساني؛ Human Resources________________________________________1 مقدمهاز زماني كه علم مديريت و سازمان در اوائل سال 1900 به سرعت بسط يافت، تكاملي درباره ماهيت و وظيفه سازمانها و معيار اثربخشي سازماني پديدار گشت. اين مفاهيم در تعامل پويا و همگام با موسسات و كمپاني هاي بزرگ جوامع جهاني رو به رشد، رشد نموده و تكامل يافت. در طول تاريخ يك صد ساله نيز مفاهيم ناب و اصلي در باره افراد، سازمانها، كارگران، مديران، سيستمها و شبكه ها رشد پيدا نموده و باعث شكل دهي به انديشه و رفتار مديران، كاركنان و سياستگذاران گرديد (بيكر و برنچ 2002). دنياي امروز دنياي سازمانهاست و نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني، متوليان آن محسوب مي‌شوند.